ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIESHOUT PACKAGING B.V.

(KvK-nummer 69702128)

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Van Lieshout Packaging B.V., hierna: VLP en u, onze klant.
 2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
 3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 4. Bij uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd

 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van VLP kunt u een bestelling plaatsen via de website of een afspraak inplannen met VLP.
 2. Aan de hand van uw gegevens stelt VLP een offerte Het aanbod in de offerte is 14 dagen geldig.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met de
 4. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk

 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Nadat u akkoord gaat met de offerte vindt levering plaats op een door VLP gekozen
 2. In de offerte is de wijze van levering Bij transport door VLP zorgt u ervoor dat de opslagplaatsen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd.
 3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale
 4. In Nederland en België wordt FRANCO geleverd boven een orderbedrag van € 450,- btw. In andere gevallen komen kosten voor levering voor uw rekening.
 5. VLP heeft het recht een aangepast product te leveren en om een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten apart in rekening te brengen.
 6. VLP is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te

 

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U dient VLP tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor uitvoering van de overeenkomst. Voldoet u hier niet aan, dan mag VLP de uitvoering van de overeenkomst opschorten en extra kosten aan u doorbelasten.
 2. U keurt en controleert de producten direct na ontvangst. In het bijzonder dient u te controleren of de juiste producten en de juiste hoeveelheden zijn Doet u dit niet, dan gaat VLP ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd.

 

Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 7 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten. U dient schriftelijk te reclameren. Als producten worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat zij zijn goedgekeurd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VLP geleverde producten blijven eigendom van VLP totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren en dient ze als herkenbaar eigendom van VLP op te slaan.
 3. Als een derde beslag legt op de producten of een recht hierop wil vestigen, dan laat u dit zo snel mogelijk weten aan VLP.
 4. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en Als VLP hierom vraagt, mag VLP de polis van de verzekering inzien.
 5. Op eerste verzoek bent u verplicht de vorderingen die u op uw afnemers krijgt wegens het doorverkopen van de producten van VLP aan VLP te Doet u dit niet, dan machtigt u hierbij VLP onherroepelijk om dit in uw naam te doen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is
 2. U betaalt de factuur binnen de in de factuur overeengekomen
 3. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten De incassokosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,- en de contractuele rente is 1% per maand. Is het starten van een gerechtelijke procedure noodzakelijk, dan bent u tevens verplicht om alle kosten van juridische bijstand te betalen die de proceskostenveroordeling te boven gaan.
 4. VLP mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan VLP weten onder vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
 6. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet

 

Artikel 7. Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

 1. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Er is in dat geval sprake van meerwerk.
 2. VLP heeft het recht om de prijzen te verhogen als sprake is van prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor VLP met zich meebrengen. Dit geeft u niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8. Annulering en retournering

 1. Bestelde maar nog niet geleverde producten en geleverde producten mogen niet worden geannuleerd of geretourneerd, tenzij u binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk bij VLP meldt dat u de producten wilt annuleren of retourneren én VLP dit schriftelijk toestaat.

 

VLP kan dit bijvoorbeeld toestaan wanneer de goederen niet op maat zijn gemaakt, geen drukwerk bevatten of niet klant specifiek zijn ingekocht. VLP is volledig vrij om te bepalen of annuleren of retourneren al dan niet wordt toegestaan.

 1. Indien VLP annuleren of retourneren toestaat zijn de kosten 15% van de Indien de kosten voor VLP hoger zijn, mag zij de daadwerkelijke kosten doorbelasten.
 2. Voorwaarde voor retournering is dat de originele factuur wordt overlegd. VLP betaalt vervolgens de aankoopsom – minus de kosten voor retournering – binnen 30 dagen VLP kan ervoor kiezen het bedrag te verrekenen met een factuur die 30 dagen na het inroepen van het recht van retournering wordt verschuldigd.

 

Artikel 9. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?

 1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 2. VLP mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

 

Artikel 10. Garantie

 1. Op de producten van VLP geldt een garantietermijn gelijk aan de
 2. Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met VLP onder vermelding van de
 3. Als VLP erkent dat dit gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt VLP het
 4. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:
  1. sprake is van overmacht;
  2. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;
  3. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door VLP gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
  4. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd;
  5. sprake is van normale
 5. Als u ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die VLP heeft gemaakt aan u doorbelast.

 

Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van VLP.
 2. In geval van overmacht, kan VLP de uitvoering van de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte VLP is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.
 3. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. VLP is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
 2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt VLP uw VLP verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe VLP omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van VLP.
 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. VLP neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@vanlieshoutpackaging.nl.

 

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. De aansprakelijkheid van VLP uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door VLP gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding
 5. U vrijwaart VLP voor aanspraken van
 6. Iedere aansprakelijkheid van VLP vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

 

Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden

VLP kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 15. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
 2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank ‘s-Hertogenbosch exclusief

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

0
  0
  in uw winkelmand
  Uw mandje is leegTerug naar de shop
   Calculate Shipping