ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIESHOUT PACKAGING B.V.

(KvK-nummer 69702128)

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Aanbod en aanvaarding
 3. Prijzen
 4. Betaling
 5. Rente en kosten
 6. Levering
 7. Dienstverlening
 8. Termijnen
 9. Gebreken en klachttermijnen
 10. Opschorting en retentierecht
 11. Overmacht
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Aansprakelijkheid
 14. Rechtsverwerking
 15. Geheimhouding en privacy
 16. Toepasselijk recht
 17. Geschillen
 18. Wijziging en uitleg van de voo rwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, die Van Lieshout Packaging B.V., hierna te noemen ‘Van Lieshout’, met u, hierna te noemen ‘de wederpartij’, sluit.
 • Afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of andere bedingen, waar door de wederpartij naar wordt verwezen, zijn niet van toepassing, behalve voor zover deze door Van Lieshout schriftelijk zijn aanvaard.
 • Als één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De wederpartij is verplicht om in te stemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

 

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 • Alle aanbiedingen door of namens Van Lieshout gedaan, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, zijn vrijblijvend en kunnen altijd worden herroepen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
 1. a) hetzij, indien een offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Van Lieshout de aan de wederpartij toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende offerte c.q. opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
 2. b) hetzij, indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Van Lieshout gedaan aanbod door de wederpartij uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
 3. c) hetzij, indien de door de wederpartij verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Van Lieshout, op het moment waarop Van Lieshout met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat op een andere wijze en/of op een ander tijdstip een overeenkomst tot stand is gekomen.

 • Wijzigingen in de aard en/of de omvang van de uit te voeren overeenkomst zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Van Lieshout is te allen tijde bevoegd van de wederpartij een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Van Lieshout is voorts bevoegd van de wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de nakoming van zowel diens betalingsverplichtingen als diens overige verplichtingen. Dit mag bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren. De wederpartij is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien de wederpartij nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Van Lieshout bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij hierdoor een recht op schadevergoeding krijgt, alsmede (verdere) nakoming van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan Van Lieshout uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 • Van Lieshout is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
 • De wederpartij is verplicht om aan Van Lieshout tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als Van Lieshout de informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft Van Lieshout het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • Als is afgesproken dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Lieshout uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd door u.

 

Artikel 3. Prijzen

 • Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Van Lieshout is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen als er sprake is van een tussentijdse verhoging van (een) kostprijsfactor(en), een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
 • De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden.

 

Artikel 4. Betaling

 • Betaling moet geschieden door storting of overmaking op een door Van Lieshout aangewezen bank- of girorekening vóór de op de factuur vermelde vervaldatum zonder beroep op verrekening.
 • Betalingen door de wederpartij zijn in de eerste plaats bedoeld om alle verschuldigde kosten en renten te betalen en in de tweede plaats ter betaling van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Als de wederpartij bezwaar heeft tegen de hoogte van de facturen, moet de wederpartij alsnog aan de betalingsverplichtingen voldoen.

 

Artikel 5. Rente en kosten

 • Als betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke (handels)rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag. Daarnaast is de wederpartij alle schade verschuldigd die door nalatigheid van de wederpartij is veroorzaakt.
 • Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  • De gerechtelijke kosten bestaan mede uit alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand die tijdens een gerechtelijke procedure worden gemaakt, die het liquidatietarief van de rechtsbijstandverlener te boven gaan.
  • De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, plus de wettelijke (handels)rente. Het minimum is € 500,00.
 • Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door Van Lieshout gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor Van Lieshout vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen. De vergoedingen bedragen minimaal 15% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 6. Levering

 • De aflevering van zaken door of in opdracht van Van Lieshout vindt plaats op het tijdstip en op de plaats die door Van Lieshout zijn gekozen, ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt.
 • De wederpartij verleent aan Van Lieshout het recht om te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten apart in rekening te brengen.
 • Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de aflevering voor risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Als de wederpartij met Van Lieshout van tevoren uitdrukkelijk overeengekomen is dat aflevering op het bedrijf van de wederpartij plaatsvindt, dan zal de wederpartij er zorg voor dragen, dat opslagplaatsen waarin Van Lieshout dient af te leveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 • De wederpartij is verplicht om de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop ze bij de wederpartij worden bezorgd of op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Als de wederpartij bij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de verkochte zaken voor risico van de wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij is dan de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 

Artikel 7. Hoofdelijkheid

 • Indien een opdracht wordt verstrekt door twee of meerdere (rechts)personen dan zijn zij hoofdelijk verbonden tot de nakoming van alle (betalings)verplichtingen jegens Van Lieshout.
 • In geval een (betalings)verplichting door een wederpartij, zijnde een rechtpersoon, niet wordt nagekomen dan is de feitelijke bestuurder hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de (betalings)verplichtingen jegens Van Lieshout.

 

Artikel 8. Termijnen

 • Aangegeven levertijden en/of aangegeven perioden waarbinnen diensten worden uitgevoerd en/of verstrekt, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding dient de wederpartij Van Lieshout derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Van Lieshout een redelijke termijn van tenminste 21 dagen dient te worden gesteld waarbij Van Lieshout alsnog aan de verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 9. Gebreken en klachttermijnen

 • De wederpartij moet de door de wederpartij gekochte zaak bij aflevering direct controleren of door een ander laten controleren en eventuele verschillen direct aan Van Lieshout melden. Dit moet de wederpartij direct schriftelijk bevestigen. Daarbij moet de wederpartij nagaan of de juiste zaken en/of de juiste hoeveelheden zijn geleverd en/of de afgeleverde zaken voldoen aan de daaraan redelijk te stellen kwaliteitseisen voor het normaal gebruik daarvan. Als zij worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat de geleverde zaken zijn goedgekeurd.
 • Zaken, waarover door de wederpartij is gereclameerd, moeten door de wederpartij ongebruikt en onbewerkt op een daarvoor geschikte plaats ter beschikking van Van Lieshout worden gesteld. Van Lieshout krijgt direct toegang tot de plaats(en) waar de zaken zijn opgeslagen. Van Lieshout heeft het recht de zaken te (doen) bemonsteren door een door haar aan te wijzen deskundige.
 • Zichtbare gebreken of tekorten dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk aan Van Lieshout kenbaar te worden gemaakt onder opgaaf van redenen. Niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Van Lieshout kenbaar worden gemaakt.
 • Als de wederpartij het bepaalde in de leden 1, 2 en/of 3 niet nakomt, kan ervan worden uitgegaan dat de wederpartij de zaken algeheel als deugdelijk heeft aanvaard.
 • Ook als de wederpartij tijdig reclameert, moet de wederpartij de overeengekomen prijs binnen de afgesproken termijn betalen.

 

Artikel 10. Opschorting en retentierecht

 • Van Lieshout heeft in de hierna genoemde gevallen het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Van Lieshout tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Het gaat om de volgende gevallen:
  1. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Van Lieshout gesloten overeenkomst(en) nakomt;
  2. er twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan diens verplichting(en) voortvloeiende uit de met Van Lieshout gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
  3. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. faillissement, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij;
  5. als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog langer kan worden gevorderd;
  6. zich anderszins omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Lieshout op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als Van Lieshout de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • In geval van opschorting of ontbinding behoudt Van Lieshout het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Overmacht

 • Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 • De partij die van mening is in overmacht te (komen) verkeren, moet dat onmiddellijk aan de andere partij laten weten.
 • Als de overmacht volgens van Van Lieshout van tijdelijke aard is of zal zijn, heeft Van Lieshout het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid waardoor overmacht is ontstaan, zich niet meer voordoet.
 • Is volgens van Van Lieshout de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
 • Van Lieshout is gerechtigd om betaling te vorderen van hetgeen reeds is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle overeenkomsten tussen de wederpartij en Van Lieshout worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het eigendom van verkochte zaken pas overgaat als de wederpartij aan al diens verplichtingen jegens Van Lieshout voortvloeiend uit de overeenkomst, en/of alle tegenprestaties met betrekking tot door Van Lieshout afgeleverde of af te leveren zaken of te verrichten of verrichte diensten, en/of enige vordering wegens tekortschieten in de nakoming van enige zodanige overeenkomst, heeft voldaan.
 • Onder verplichtingen zoals in lid 1 genoemd, vallen ook alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, die de wederpartij aan Van Lieshout verschuldigd is of wordt vanwege het niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
 • De wederpartij mag de door Van Lieshout afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van diens bedrijf. Als de wederpartij hiertoe overgaat, moet de wederpartij de zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud aan derden afleveren.
 • Het is de wederpartij verboden om de door Van Lieshout afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
 • Als de wederpartij diens verplichtingen uit lid 3 en 4 niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij deze niet zal nakomen, is Van Lieshout gerechtigd afgeleverde zaken bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen.
 • Als derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Van Lieshout hiervan zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen.
 • De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Van Lieshout:
  1. de vorderingen die de wederpartij jegens diens afnemers krijgt, als de wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud door Van Lieshout afgeleverde zaken, doorverkoopt, aan Van Lieshout te verpanden. Als de wederpartij dit niet doet, machtigt de wederpartij Van Lieshout onherroepelijk om dit in diens naam te doen;
  2. de zaak, waarvan de afgeleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmee de afgeleverde zaak is samengesmolten en/of een nieuwe zaak heeft gevormd, aan Van Lieshout te verpanden. Als de wederpartij dit niet doet, machtigt de wederpartij Van Lieshout onherroepelijk om dit in diens naam te doen;
  3. de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendom van Van Lieshout;
  4. op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die Van Lieshout wil treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht en die de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • Alle aansprakelijkheid van Van Lieshout voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de wederpartij als bij derden, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Lieshout.
 • Van Lieshout is niet aansprakelijk voor fouten van haar personeel of van personen, die door Van Lieshout in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden of zijn ingeschakeld. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Lieshout.
 • De aansprakelijkheid van Van Lieshout is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.
 • De wederpartij is steeds bevoegd de schade van Van Lieshout zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de wederpartij alle medewerking zal verlenen.
 • De wederpartij vrijwaart Van Lieshout – behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het lid 1 – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Verval

 • De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering of het aanhangig maken van een geschil, voortvloeiend uit de tussen de wederpartij en Van Lieshout gesloten overeenkomst, door de wederpartij, vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

 

Artikel 15. Geheimhouding en privacy

15.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor de ingeschakelde derden.

15.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

15.3 Wanneer Van Lieshout als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:

 1. Van Lieshout is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Van Lieshout noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Wanneer van Lieshout persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid overeenkomstig de AVG.
 3. Van Lieshout gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Van Lieshout treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van verwerking.

15.4 Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van

de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via

info@vanlieshoutpackaging.nl . Van Lieshout zal dit verzoek binnen de wettelijke

termijnen in behandeling nemen.

 15.5 Van Lieshout verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten, aangegaan door Van Lieshout, de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.
 • Ook als de wederpartij niet woonachtig en/of gevestigd is in Nederland en/of de door Van Lieshout te verrichte dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 17. Geschillen

 • Alle geschillen voorvloeiend uit of verband houdend met een tussen de wederpartij en Van Lieshout gesloten overeenkomst, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders zouden voorschrijven.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 • De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is doorslaggevend als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden.
 • De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is steeds van toepassing.